Tübitak Ar-Ge Programları

1507 Kobi Ar-Ge Başlangıç Destek Programları Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (KOBİ) yönelik strateji ve eylem planlarında geliştirilen temel strateji; KOBİ’lerin verimliliklerini, katma değer içindeki paylarının ve uluslararası rekabet güçlerinin artırılması esasına dayanmaktadır. Ülkemizde, Ar-Ge faaliyetlerinin önemli bir bölümü büyük ölçekli işletmelerle sınırlı olup, ülke sanayinin %98’ini oluşturan KOBİ’lerin Ar-Ge faaliyetleri istenilen düzeyin altında kalmıştır. Yukarıda belirtilen stratejik hedeflere ulaşmak için piyasa koşulları ve uluslararası anlaşmalar kapsamındaki yükümlülükler dahilinde, KOBİ’lerin Ar-Ge ve yenilik projeleri için farklılaştırılmış bir destek programı TÜBİTAK tarafından kurgulanmış ve uygulamaya alınmıştır. Projelere program kapsamında sağlanacak desteklerle KOBİ’lerin, teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek daha rekabetçi olmaları, sistematik proje yapabilmeleri, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, kurumsal araştırma teknoloji geliştirme kültürüne sahip olmaları, ulusal ve uluslararası destek programlarında daha etkin yer almaları hedeflenmektedir. Destek Kapsamı : KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı ile, KOBİ’lerin bu sorunları aşabilmelerini sağlamak için yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında KOBİ’ler tarafından yürütülen 500.000 TL bütçe ve 18 ay süre ile sınırlı ilk 3 projenin TÜBİTAK tarafından desteklenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca bu üç projeye ilaveten, ortaklı proje başvurusu yapılması koşuluyla 2 proje daha bu programda desteklenebilmektedir. Destek oranı her dönem için sabit olup %75’tir. Başvuru Süreci: İşletmeler bu programa başvuru yapabilmek için Tübitak sitesinden kayıt aşamalarını gerçekleştirmelidirler. Sistem üzerinden yapılan kayıttan sonra başvuru çıktısı sistemden alınır ve şirket evrakları ile birlikte TÜBİTAK Ankara adresine kargo yolu ile gönderilir. Bu aşamadan sonra proje formatı sistem üzerinden açılmış olur. 1501 Sanayi Ar-Ge Programı Program, firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını teşvik etmek ve bu yolla Türk sanayisinin Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmak üzere oluşturulmuştur. Sanayi kuruluşlarının Ar-Ge Projelerine %60’a varan oranlarda hibe şeklinde destek sağlamaktır. Yenilik tanımı çerçevesinde; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir. Program kapsamında desteklenen projeler dönemsel desteklemeye esas harcama tutarına uygulanacak destek oranı ile desteklenir. Projelerin dönemsel destek oranı, temel destek oranı ve ilave destek oranlarının toplamından oluşur. Başvuruda bulunan kuruluşların sektör ve ölçeğine bakılmaksızın, temel destek oranı yüzde kırk (%40)’tır. Toplam destek oranı; temel destek oranı ve diğer ilave desteklerle beraber en fazla yüzde altmış(%60) olur. Destek süresi proje bazında en fazla otuz altı (36) aydır. Desteklenen gider kalemleri; a)Personel giderleri, b) Proje personeline ait proje kapsamındaki seyahatgiderleri kapsamında; uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri, c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri, d) Malzeme ve sarf giderleri, e) Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri f) Türkiye’deki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri. TÜBİTAK Proje Süreci Başvuru Süreci: İşletmeler bu programa başvuru yapabilmek için Tübitak sitesinden kayıt aşamalarını gerçekleştirmelidirler. Sistem üzerinden yapılan kayıttan sonra başvuru çıktısı sistemden alınır ve şirket evrakları ile birlikte TÜBİTAK Ankara adresine kargo yolu ile gönderilir. Bu aşamadan sonra proje formatı sistem üzerinden açılmış olur. Proje Hazırlama Süreci: Açılan sistem üzerinde projenizi detaylı bir şekilde anlatmanız gerekmektedir. Sistemde yer alan hedef, amaç, gerekçelendirme, Ar-Ge kapsamı ve boyutu, ticarileştirme potansiyeli, personel bilgileri ve benzeri birçok soruya net, belirgin, ölçülebilir ifadelerle cevap verilmesi gerekmektedir. Değerlendirme Süreci: Proje tam anlamıyla hazırlandıktan sonra sistem üzerinden proje gönder butonuna basılarak proje TÜBİTAK’a gönderilir. TÜBİTAK heyeti projeleri üç ana kalemde değerlendirir. 1) Ar-Ge boyutu ve önemi 2) Ekonomik kazanımlar 3) Ülkeye ve sektöre faydaları Eğer projeniz bu üç ana başlıkta da fayda sağlıyorsa TÜBİTAK hakem heyeti tarafından firmanız ziyaret edilir. Gelen hakem heyetine proje sözlü olarak anlatılır. Bu aşama çok önemlidir. Sunumun çok iyi bir şekilde yapılması gerekmektedir. Sizin yapacağınız sunuma göre hakem heyeti projeyi onaylar yada reddeder. Ödeme ve Hakediş Süreci: Proje kabulünden sonra işletme Ar-Ge projesini hayata geçirmeye başlar. Bu aşamada harcamaları öncelikle işletme kendisi yapar. Yaptığı harcamaları fatura ve banka dekontu ile TÜBİTAK dosyasında arşivlendirilir. Her altı ayda bir ara raporlar eşliğinde bu fatura ve dekontları TÜBİTAK’a gönderir ve hakedişi TÜBİTAK tarafından şirket hesabına yatırılır. Konuyla İlgili Videomuz : http://www.youtube.com/watch?v=F_fNYfQYd64