Kırsal Kalkınma Programı

 

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Yatırım Konuları:

 

 

  1. Yatırım konuları

 

 

– Yatırımcılar bu Tebliğ kapsamında ekonomik yatırım konularında ülke genelinde sadece bir adet proje başvurusunda bulunabilir.

 

– Bundan önceki iki tebliğ (2009/47 ve 2011/9 nolu tebliğler) kapsamında hibe desteğinden yaralanmış olan yatırımcılar farklı konularda veya farklı parselde olması şartıyla aynı konuda başvuruda bulunabilir.

 

– Program kapsamında tarımsal ürünlerin üretimine yönelik hibe desteği verilmez. İlk ürünün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlara hibe desteği verilir.

 

– Tarımsal ürünlerin işlenmesi kapsamında, başka bir yatırım tesisinde ilk işlemesi yapılan mamul ürünün ikincil işlenmesine ve paketlenmesine yönelik yatırım teklifleri hibe desteği kapsamında değerlendirilmez. (Sert kabuklu meyveler bu madde kapsamında değildir.)

 

Program, tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi programı ile ilgili aşağıdaki ekonomik yatırım konularını kapsar:

 

1 – Tarımsal Ürünlerin İşlenmesi, Depolanması Ve Paketlenmesine Yönelik Yeni Yatırım Tesislerinin Yapımı,

 

Program kapsamında daha önce hibe desteğinden yararlanan yatırımcılar;

Yeni tesisler için;

– Daha önce bu program kapsamında hibe desteğinden yararlandığı ürün ya da ürün grubu için; farklı parselde yer alması şartıyla bu tebliğ kapsamında hibe başvurusunda bulunabilirler. Ancak daha önceden hibeden yaralanmış olduğu ürün veya ürün grubu ile ilgili başvuru yapabilmeleri için uygulanan projenin nihai rapora bağlanmış ve yasal izinlerinin alınmış olması şarttır.

-Farklı tarımsal ürün veya ürün grubu için hibe başvurusunda bulunabilirler.

-Aynı parselde farklı ürün veya ürün grubuna ait bir hibe başvurusunda bulunulması halinde yapılması düşünülen tesisin parseldeki mevcut tesis / tesislerden bağımsız olması şarttır.

 

 

-Un konusunda yeni tesis projesi başvuruları kabul edilmez.

-Karma yem konusunda yeni tesis projesi başvuruları kabul edilmez.

-Kütlü pamuk konusunda teknoloji yenileme ve kapasite artırımı dışındaki başvurular kabul edilmez.

-Çay konusunda sadece yaş çay üretiminin yapıldığı Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerindeki başvurular kabul edilir.

 

 

Zeytinyağı konusunda;

-Yeni tesis projesi başvuruları kabul edilmez.

-Tamamlama projesi başvurularında sunulan projelerin  iki fazlı sistem olması şartı aranır.

-Kapasite artırımı-teknoloji yenileme projesi başvurularında iki fazlı tesisler ile üç fazlı tesislerin iki fazlı sisteme dönüştürülmesine yönelik projeler değerlendirilir.

-Kapasite artırımı-teknoloji yenileme konusuda yapılan başvurularda prina havuzu inşaat kısıtları oranında (%10) destekleme kapsamında değerlendirilir.

 

 

2- Tarımsal Ürünlerin İşlenmesi, Depolanması Ve Paketlenmesine Yönelik Mevcut Faal Olan Veya Olmayan Tesislerin Kapasite Artırımı Ve Teknoloji Yenilenmesine Yönelik Yatırımlar,

 

Program kapsamında daha önce hibe desteğinden yararlanan yatırımcılar;

Faal tesisler için;

-Daha önce bu program ile ilgili olarak yayımlanan 2009/47 ve 2011/9 nolu tebliğler kapsamında hibe desteğinden yararlanmış olan tesisler için bu tebliğ kapsamında hibe başvurusunda bulunamazlar.

Faal olmayan tesisler için;

-Daha önce bu program ile ilgili olarak yayımlanan tebliğler kapsamında hibe desteğinden yararlanan ancak çeşitli nedenlerle faaliyette olmayan tesisler için kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konusunda hibe başvurusu yapamazlar.

 

*Kapasite artırımı ve teknoloji yenileme başvurularında yapılacak ünite mevcut tesisle aynı parselde yer almalıdır.

 

 

3- Tarımsal Ürünlerin İşlenmesi, Depolanması Ve Paketlenmesine Yönelik Kısmen Yapılmış Yatırımların Tamamlanmasına Yönelik Yatırımlar,

 

– Kısmen yapılmış tesislerin tamamlanmasına yönelik başvuruların hibe desteği kapsamında değerlendirilebilmesi için, mutlaka başvuruya söz konusu olan yatırımın orijinal amacıyla aynı ve yasal izinlerinin alınmış olması gerekir.

 

*Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi için kısmen yapılmış tesislerin tamamlanmasına yönelik başvuruların hibe desteği kapsamında değerlendirilebilmesi için, mutlaka başvuruya söz konusu olan yatırımın orijinal amaçla aynı ve yasal izinlerinin alınmış olması gerekir.

 

Örneğin,  Süt İşleme Tesisi için başvuru yapılacaksa, mevcut tesisin başlangıçta da süt işleme tesisi amacı ile inşasına başlanmış olması, yasal izinlerin bu amaçla alınmış olması şartı aranılacaktır.

 

*Kısmen yapılmış tesislerin tamamlanmasına yönelik başvurulara ait yatırım yeri organize sanayi bölgesi, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi veya küçük ihtisas sanayi sitesinde ise işletmenin uygulayacağı konu ile uyumlu olduğunu gösteren belge bu yerlere ait ilgili yönetim kurulundan alınmalıdır.

 

 

 

4- Çelik Silo Ve Soğuk Hava Deposu Yatırımları,

 

-Program kapsamında depolama tesisi olarak sadece çelik silo ve soğuk hava depolarına hibe desteği verilmektedir.

-Doğal yapılar için depolama başvurusu kabul edilmez.

-Silo başvurusu mevcut bir tesisin (un fabrikası, yem fabrikası vb.) bir ünitesi olarak yapılıyor ise hibe başvuru konusu kapasite artırımı ve teknoloji yenileme, bağımsız bir tesis olarak yapılıyor ise yeni tesis olarak kabul edilir.

-Mevcut bir tesisin ünitesi olarak yapılacak silo başvurularında mevcut tesise ait yapı kullanma izin belgesinin de başvuru ekinde sunulması gerekmektedir. Bu silo inşaatı yapı ruhsatına tabi ise yapı ruhsatının  ilk ödeme talebi ekinde sunulması gerekmektedir.

 

Soğuk hava deposu başvurusu mevcut bir tesisin (süt işleme, et işleme vb.) bir ünitesi olarak yapılıyor ise hibe başvuru konusu kapasite artırımı ve teknoloji yenileme, bağımsız bir tesis olarak yapılıyor ise yeni tesis olarak kabul edilir.

Mevcut bir tesisin ünitesi olarak yapılacak soğuk hava deposu başvurularında mevcut tesise ait yapı kullanma izin belgesinin de başvuru ekinde sunulması gerekmektedir. Bu soğuk hava deposu inşaatı yapı ruhsatına tabi ise yapı ruhsatının  ilk ödeme talebi ekinde sunulması gerekmektedir.

Soğuk hava depolarında depolama alanı 750 m2 den düşük olamaz. (Bireysel başvurular hariç.)

 

Sera, silo  ve soğuk hava deposu tesisleri için  tamamlama konusunda hibe başvurusu yapılamaz.

 

Kapasite artırımı ve teknoloji yenileme başvurularında (yatırım yerine bu tesisin bir unsuru olarak  yapılacak silo veya soğuk hava deposu dahil) mevcut tesise  faaliyeti ile ilişkili olarak bankalarca kullandırılmış kredi karşılığında ipotek konulmuş ise; ilgili bankadan olumlu görüş yazısı sunulması halinde, bu ipotek başvurunun reddedilme nedenleri arasında sayılmaz.

 

Meyve ve/veya sebze (kayısı, incir, domates, biber vb.) kurutma tesisi projelerinin iklimlendirme unsurlarını içermesi şarttır.

 

 

5- Alternatif Enerji Kaynakları Kullanan Yeni Seraların Yapımına Yönelik Yatırımlar,

 

-Alternatif enerji kaynaklı (Jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar) sera başvuruları yeni tesis olarak yapılır.   -Alternatif enerji dönüştürme tesisleri ile sera yapımı projesinin birlikte tek bir yatırım proje teklifi olarak verilmesi gerekir.

-Alternatif enerji içermeyen sera yapımına yönelik yatırım proje başvuruları kabul edilmez.

-Ancak, mevcut seralar için sadece alternatif enerji kullanımına yönelik başvuru yapılabilir ve bu başvurular kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konusu olarak değerlendirilir.

-Daha önce alternatif enerji kaynaklı sera ile ilgili olarak yeni ya da kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konusunda hibe desteğinden yararlanan yatırımcılar aynı sera ile ilgili hiçbir konuda başvuru yapamazlar.

 

Alternatif enerji kaynaklı yeni sera başvurularında;

– Topraklı seralarda dekara maliyet en fazla 67.000 TL/da,

– Topraksız seralarda dekara maliyet en fazla 89.000 TL/da,

– Topraksız sislemeli cam seralarda dekara maliyet en fazla 117.000 TL/da olmalıdır.

 

 

6-Tebliğ Kapsamında Bulunan Konularla İlgili Tarımsal Faaliyetlere Yönelik Yapılmış Veya Yapılacak Tesislerde Kullanılmak Üzere, Alternatif Enerji Kaynaklarından Jeotermal, Biyogaz, Güneş Ve Rüzgar Enerjisi Üretim Tesisleri,

 

Alternatif enerji kaynaklarından jeotermal, biogaz, güneş ve rüzgar enerjisi üretim tesisleri;

-Tebliğde yer alan yatırım konularıyla ilgili yeni tesis başvurularında projenin bir unsuru olması halinde hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

-Tebliğde yer alan yatırım konularıyla ilgili mevcut bir tesisin (mevcut tesisin program kapsamında gerçekleştirilmiş olması şartı aranmaz) enerji ihtiyacını  karşılamaya  yönelik başvuru olması halinde; hibe başvuru formunda yatırımın niteliği kapasite artırımı ve teknoloji yenileme, projenin konusu AEÜ (Alternatif enerji üretim tesisi) olarak belirtilmelidir.

-Enerji üretim tesisine ait enerji nakil hattı; hibeye esas yatırım tesisi  ile aynı parselde yer alması şartıyla hibe kapsamında değerlendirilir.

-Ürün atıkları, katı yakıtlar, doğal gaz, likit gaz gibi maddelerin yakılması sonucu elde edilecek enerji alternatif enerji olarak değerlendirilmez.

 

 

7- Koyun, Keçi Ve Manda Konularında Sabit Yatırım Projeleri,

*Koyun, keçi ve manda konularında sabit yatırım projeleri desteklenir.

– Kapasitesine uygun planlanmış ahır/ağıl yapımı ile süt sağım ünitelerini içeren yeni tesis veya modernizasyon başvuruları hibe kapsamında değerlendirilir. (Yeni tesis başvurularında “sürü projeksiyonu” sunulacak projede yer alacaktır.)

– Bireysel başvurularda sunulacak sabit yatırım projesinin kapasitesi; koyun ve/veya keçi için en az 100, manda için en az 10 başlık olacaktır.

– Tüzel kişi başvurularında sunulacak sabit yatırım projesinin kapasitesi ise; koyun ve keçi için en az 500, manda için en az 20 başlık olacaktır.

– Koyun ve/veya keçi için sabit yatırım proje başvurularında; başvuru sahibinin kendisine ait olan veya taahhüt edeceği hayvan varlığı proje kapasitesinin % 40’ından az olamaz. Örneğin sunulacak projenin kapasitesi 500 baş ise başvuru sahibinin en az 200 baş koyun-keçiye sahip olması veya taahhüt etmesi gerekmektedir.

– Manda için sabit yatırım proje başvurularında; başvuru sahibinin kendisine ait olan veya taahhüt edeceği hayvan varlığı proje kapasitesinin % 60’ından az olamaz. Örneğin sunulacak projenin kapasitesi 50 baş ise başvuru sahibinin en az 30 baş mandaya sahip olması veya taahhüt etmesi gerekmektedir.

– Başvuru sahibi proje kapasitesinin tamamı kadar hayvan varlığına sahip olabilir ya da taahhüt edebilir. Bu durumda sunulacak projede sürü projeksiyonu yer almaz.

– Canlı hayvan alımı hibe kapsamında değildir.

– Ayrı bölümlerde yer alması şartıyla, koyun ve keçi aynı proje kapsamında yer alabilir.

– Manda için yapılacak yeni tesis başvurularında, ahır ve sabit süt sağım ünitesi birlikte projelendirilecektir.

– Koyun-keçi için yapılacak yeni tesis başvurularında, ağıl ve süt sağım ünitesi birlikte projelendirilecektir. Ancak süt sağım ünitesinin sabit olması şartı aranmaz. Bu durumda mobil (taşınabilir) süt sağım sistemi hibe desteği kapsamında değerlendirilmez.

– Mevcut ahır/ağıl varsa sadece sabit süt sağım ünitesi için kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konusunda başvuru yapılabilir.

– Hayvan alacağını taahhüt ederek proje sunanlara bu taahhüdünü yerine getirmediği sürece hibe ödemesi yapılmaz. Yatırımcının hayvan alımı ile ilgili taahhüdünü yatırım süresi içerisinde yerine getirmesi ve hayvan varlığının il müdürlüğünce yerinde tespit edilerek kayıt altına alınması ve yatırımın tamamlanmasından sonra hibe ödemesi yapılır.

– Hayvan varlığı mevcut olan yatırımcılar için yatırımın tamamlanmasından sonra hibe ödemesi yapılır.

– Ahır/ağıl planlamaları aynı konuda Genel Müdürlüğümüzün uygulamakta olduğu Tip Projelere ait planlamalarla uyumlu olabilir. Maliyetleri ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatlarını aşamaz. Tip projelerle ilgili bilgiye il müdürlüklerinden ulaşılabilir.

 

 

8-Hayvansal Orijinli Gübrelerin İşlenmesi, Paketlenmesi Ve Depolanmasına Yönelik Yatırımlar,   Hibe Desteği Kapsamında Değerlendirilir.

 

-Hayvansal orijinli gübreler, hayvanların dışkıları ile yataklıklarının artıklarından oluşan karışımdır. (Ahır gübresi veya çiftlik gübresi)

-Hayvansal orijinli gübrelerin işlenmesi ve paketlenmesine yönelik yeni tesis, kapasite artırımı ve teknoloji yenileme ile tamamlama proje başvurularına hibe desteği verilmektedir. Ancak yeni tesis veya tamamlama hibe başvurularında sunulan projede mutlaka işleme ve paketleme üniteleri birlikte yer almalıdır. Yeni tesis veya tamamlama kapsamında sadece işleme veya sadece paketleme tesisi başvurularına hibe desteği verilmez. Gübre toplayıcı ve taşıyıcı işlevi yapan kendinden hareketli ya da çekilir tip makine ve ekipman hibe desteği kapsamında değerlendirilmez.

 

B. Uygulama illeri

 

–     Program çerçevesinde 81 ilde yapılacak yatırımlar için başvurular kabul edilir.

 

 

 

 

C. Yatırım süresi

 

Yatırım projeleri, hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra en geç 1/12/2013 tarihine kadar tamamlanır.

 

2012/64 sayılı Tebliğ kapsamında imzalanacak bütün hibe sözleşmelerinde işin bitim tarihi 1/12/2013 olarak belirtilecektir. Taslak hibe sözleşmesinde de yazılmış olan bu tarih kesinlikle değiştirilmeyecektir.

 

-Mücbir sebepler ile kamu kurum ve kuruluş kaynaklı (kamulaştırma, imar plan değişikliği, yasal mevzuat değişikliği) nedenlerin dışında, bu süre içerisinde yatırımın fiziki olarak tamamlanamaması halinde yatırımcının gerekçeleriyle birlikte 1/12/2013 tarihinden en az bir ay  öncesinden talep etmesi ve idarece de  uygun görülmesi  halinde projenin kalan kısmının yatırımcı tarafından kendi kaynakları ile tamamlaması şartıyla il müdürlüğünce en fazla 8 ay süre uzatımı verilir. Verilen bu süre içerinde yatırımın tamamlanması ve nihai rapora bağlanması gerekmektedir.

-Projenin fiziki olarak 1/12/2013 tarihi itibari ile gerçekleştiğinin faturalar ile belgelendirilmesi ve il müdürlüğünce de yerinde tespit edilerek tutanağa bağlanması halinde söz konusu yasal izinlerin alınabilmesi ve nihai raporun düzenlenebilmesi için, yatırımcının talebi, il müdürlüğünün uygun görmesi şartıyla 8 aya kadar süre uzatımı verilir. Verilen süre uzatımı sonunda da yatırım tamamlanamaz ise Genel Müdürlüğün uygun görüşü doğrultusunda il müdürlüğünce  hibe sözleşmesi feshedilirve teminat hazineye irat kaydedilir. Ayrıca yapılan hibe ödemeleri 21/7/1953 tarih ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümlerine göre hesaplanarak, gecikme zammı ile birlikte yasal faizi ile birlikte yatırımcıdan tahsil edilir. Sözleşmenin feshi nedeniyle yatırımcı Bakanlıktan herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

 

Yatırımın tamamlanması; yatırıma ait fiziki gerçekleşmenin tamamlanması, nihai rapor ve eklerinin idareye sunulmuş olması ve idarece de kabul edilmesi haline yatırım tamamlanmış sayılır.  

 

-Yatırımın 1/12/2013 tarihine kadar hibe sözleşmesinde belirtilen mücbir sebepler ile kamu kurum ve kuruluş kaynaklı (kamulaştırma, imar plan değişikliği, yasal mevzuat değişikliği) nedenlerden dolayı tamamlanamaması durumunda;

a) Yatırımcının gerekçeleriyle birlikte bir ay içerisinde talep etmesi ve uygun görülmesi halinde sözleşme tasfiye edilir ve yatırımcının teminatı iade edilir.

b) Yatırımcının ek süre talep etmesi halinde, mücbir sebepler ile kamu kurum ve kuruluş kaynaklı (Kamulaştırma, imar plan değişikliği, yasal mevzuat değişikliği) nedenlerden dolayı yatırım süresi ne kadar kesintiye uğramış ise o kadar ek süre verilir. Ancak bu süre 8 ayı aşamaz.  Bu sebepten verilen süre uzatımı içinde yapılan harcamalar hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

 

 

Ç. Başvuru Sahiplerinde Aranacak Özellikler:

 

-Bu Tebliğin 8 inci maddesinde belirtilen yatırım konularını gerçekleştirmek üzere hazırlanacak proje başvuruları gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılır.

-Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması ve bu belgeyi mutlaka hibe başvurusu ile birlikte sunmuş olması gerekmektedir.

 

-Ekonomik yatırımlara yönelik proje konularına başvurabilecek gerçek ve tüzel kişilerin idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olması gerekir.

-Ekonomik yatırımlar için son başvuru tarihinden önce kurulan;

a) Kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler ve bunların aralarında oluşturdukları ortaklıklar,

b) Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst birlikleri ekonomik yatırım konularına tüzel kişilik olarak başvurabilirlar.

 Kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketlerin aralarında oluşturulacak ortaklıklar için görev, sorumluluk, ortaklıktaki payların detaylı olarak belirlendiği noter tasdikli sözleşme yapılmalıdır. Başvurular, ortaklığı oluşturan tüzel kişiliklerden birisi adına yapılır.

 

Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulan diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olmayan şirketler de, yukarıda belirtilen nitelikleri sağlayan şirketlerle ortaklık yaparak ortak üye olarak projeye katılabilir. Ancak, başvuru sahibi, mutlaka Bakanlık tarafından oluşturulan Çiftçi Kayıt Sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulan diğer kayıt sistemlerine başvuru tarihinden önce kayıtlı olmalıdır.

 

Ortaklıklar oluşturularak başvuru yapılması durumunda, proje başvuru sahibi tüzel kişilik yatırımcı sıfatı ile tüm uygulamaları gerçekleştirecektir. Satın alma işlemleri ve tüm finansal işlemler (faturaların düzenlenmesi, ödemeler vb.) başvuru sahibi ortak tarafından gerçekleştirilecektir. Ortaklık sonucunda yeni bir tüzel kişiliğin oluştuğu ve bu tüzel kişiliği de başvuru sahibi ortağın temsil ettiği kabul edilmektedir. Ortaklık şeklindeki başvurularda, satın alma işlemleri, özellikle fatura düzenlenmesi ve ödemelerle ilgili konularda sonradan çıkabilecek sorunlar nedeniyle bu husus başvuru sahipleri tarafından dikkate alınmalıdır.

Tüzel kişilerin proje başvurusu yapabilmeleri için;

-Bu programa proje başvurusu yapılması, ortaklık kurulması, hibe sözleşmesi imzalanması ve uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında yetkili kurullarından son başvuru tarihinden önce yetki almış olması ve bu yetki belgesini proje başvurularında ibraz etmiş olmaları,

-Başvuruya esas proje konusunun kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde bulunan faaliyet konuları arasında yer alması gerekmektedir.

 

Örneğin Tarımsal amaçlı kooperatiflerin, ekonomik faaliyetlere yönelik bir yatırım konusuna başvuru yapabilmesi için, Bakanlık tarafından onay verilmiş tüzüğünde, o yatırımı yapabileceği konusunda bir hüküm bulunması ve son genel kurulda gündeme alınıp karara bağlanmış olması gereklidir.

 

Tüzel kişiler başvuruları ile birlikte, halen geçerli olan  tüzük/ana sözleşmesinin yer aldığı Ticaret Sicil Gazetesi ile Tebliğin Resmi Gazete’de yayım tarihinden sonra Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış Faaliyet Belgesini ve başvuru tarihinde geçerlilik süresi henüz dolmamış Oda Sicil Kayıt Belgesini vermelidirler.

 

Başvuru sahibi tüzel kişiliğin Bakanlık tarafından oluşturulan Çiftçi Kayıt Sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulan diğer kayıt sistemlerine kaydı esastır. Bu nedenle tüzel kişiliği oluşturan bireylerin ayrıca kayıt olmaları gerekmemektedir.

 

Başvuruda bulunacak kişi ve kuruluşların, yetkili kurul ve/veya organlarından; Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Programına başvuru, ortaklık yapılması, hibe sözleşmesi imzalanması ve uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında yetki almış olmalıdır. Bu yetki belgesi hibe başvuruları ile birlikte sunulmalıdır.

 

Örneğin, hibe başvurusu şirket adına yapılıyorsa, başvuruyu imzalayarak sunan kişinin yetkilendirildiğine dair yetkili organ kararı, kooperatif adına kooperatif başkanı tarafından yapılan bir başvuruda ise, kooperatif başkanına yetki veren yönetim kurulu kararı (kooperatif genel kurul kararı ile yönetim kurulu bu tip yetkilendirmeler için yetki almışsa) hibe başvurusu ekinde verilmelidir.

D. Başvuruda bulunamayacaklar

Bu Tebliğin 11 inci maddesinde açıklanan gerçek ve tüzel kişilikler haricindekiler başvuramaz.

 

E. Yatırım tutarı ve destekleme oranı :

           

– Ekonomik yatırımlar için proje başvurularında hibeye esas proje tutarı, gerçek kişi başvurularında 150.000 Türk Lirasını, tüzel kişi başvuruları için ise 600.000 Türk Lirasını geçemez.

– Hibeye esas proje tutarının % 50 sine hibe yoluyla destek verilir. Diğer %50 si oranındaki tutarı başvuru sahipleri kendi kaynaklarından temin etmekle yükümlüdür.

– Proje bütçesi KDV hariç hazırlanır.

– Proje toplam tutarının; gerçek kişi başvuru tekliflerinde 150.000 Türk Lirasını, tüzel kişi başvuruları için ise 600.000 Türk Lirasını aşması durumunda, artan kısma ait işlerin proje sahiplerince ayni katkı olarak finanse edilmesi ve yatırım süresi içerisinde tamamlanması gerekir. Bu durumun hibe başvurusu ile beraber taahhüt edilmesi şarttır.

– Küçük ve orta ölçekli ekonomik faaliyetlere yönelik yatırım tesislerinin desteklenmesi amaçlandığından, başvuruda belirtilen proje toplam tutarı ile yatırım konusunun tam olarak gerçekleşmesi sağlanmalıdır. Bu nedenle büyük bir projenin kısmi gerçekleştirilmesi veya bölümler/üniteler şeklinde program kapsamında yapılmasına yönelik olarak hazırlanan proje başvuruları kabul edilmez.

 

F. Hibe desteği kapsamındaki proje gider esasları :

 

Bu tebliğ kapsamında hibe desteği verilecek proje giderlerinin;

a) Yatırımcı ile akdedilen hibe sözleşmesinden sonra gerçekleştirilmesi,

b) Hibe sözleşmesi ekinde sunulan tatbikat projesinde belirtilmiş olması ve hibe desteği verilecek proje giderleri kapsamında yer alması,

c) Hibe sözleşmesi ekinde sunulan proje bütçesi tablosundaki hibeye esas proje giderleri limitinin, gerçek kişi başvurularında 150.000 Türk Lirası; tüzel kişilik başvurularında ise 600.000 Türk Lirası içerisinde kalması,

ç) Hibe sözleşmesi ekinde sunulan iş planında öngörülen yatırım süresi içerisinde gerçekleşmesi, hibe desteği kapsamındaki giderlerin Bakanlık tarafından yayımlanan satın alma kitabında belirtilen kurallara uygun olarak gerçekleştirilmesi ve belgelere dayandırılması gerekir.

G. Hibe desteği verilen proje gider kalemleri :

 

(1) Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde; öngörülen yatırım projesinin ayrılmaz bir parçası ve projenin faaliyete geçmesi için kaçınılmaz olan aşağıda belirtilen giderler, ilgili bölümlerde belirtilen istisnalar geçerli olmak kaydıyla hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

(2) Yatırım uygulamalarına ait;

a) İnşaat işleri alım giderlerine,

b) Makine, ekipman ve malzeme alım giderlerine,

hibe desteği verilir.

(3) Yatırımcılar tarafından, proje kapsamında satın alınacak ve hibe desteği verilecek tüm makine, ekipman, malzeme ve inşaat işleri ihale sonucunda belirlenen yüklenicilerle yapılacak sözleşmeler kapsamında sağlanır.

(4) Yatırımcılar ve ortakları tarafından sürekli çalıştırılan veya düzenli ya da dönüşümlü olarak işe alınmış kişiler, kamu çalışanları, kamu kurumları ile kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlar yüklenici olamaz.

(5) Hibeye esas proje tutarını oluşturan, hibe desteği verilecek proje giderleri mutlaka teknik projeye ve piyasa etütlerine dayandırılmalı ve proje başvurularında ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

(6) Hibe sözleşmesine bağlanan hibeye esas proje tutarı uygulama sürecinde artırılamaz. Ancak sözleşmeye bağlanan tutarı aşmamak kaydıyla gider kalemleri arasında ilgili maddelerde belirtilen kısıt ve limitlere aykırı olmamak üzere aktarımlar yapılabilir.

(7) Yatırımcı, hibeye esas proje giderlerinden inşaat ve makine ekipmanı ayrı ayrı ihale edebileceği gibi bu giderlerin tamamını tek bir ihale şeklinde de gerçekleştirebilir.

 

H.  İnşaat işleri alım giderleri  :

 

(1) Program kapsamında hibe desteği verilecek inşaat işleri alım giderleri, projenin faaliyete geçmesi için kaçınılmaz olan inşaat işlerini kapsar.

(2) Yeni yatırım başvurularında hibeye esas proje gideri sadece inşaat faaliyetinden ibaret olamaz. Ancak depolama, soğuk hava tesisleri ve alternatif enerji kaynakları kullanan sera yatırımları sadece inşaat faaliyetinden ibaret olabilir.

(3) İnşaatın yapılma yöntemi ile kullanılacak teknolojiyi açıklayan, inşaat işleriyle doğrudan ilgili malzeme, işçilik, makine, ekipman kullanım veya iş makinesi giderlerini kapsayan ve gider türü, ölçü birimi, miktar, birim fiyat ve tutar ayrıntılarını da ihtiva eden taslak yapım şartnameleri ve uygulama aşamalarını süreleriyle birlikte gösterir bir iş programı da proje başvuruları ekinde sunulur.

(4) İnşaat işleriyle ilgili mimari, statik, elektrik, sıhhi tesisata ait uygulama projelerinin ve bunların metraj ile keşif özetlerinin hazırlayan tarafından imzalı suretleri incelenmek üzere hibe sözleşmesi ekinde sunulmuş olması gerekir.

(5) İdari kısımlarla ilgili harcamalar, hibeye esas inşaat giderinin %20’sini aşamaz.

(6) İdareye ait personel odaları, yatakhane, yemekhane, teşhir ve satış reyonu, bekçi kulübesi, bahçe duvarı, çit, tesis bahçesinin düzenlenmesi gibi bölüm ve bunlara ait giderler idari alan olarak değerlendirilir ve bu maddenin beşinci fıkrası gereği işlem görür.

(7) Mesken ve benzeri yapıları kapsayan proje başvuruları hibe desteği kapsamında değerlendirilmez.

(8) İnşaat işleri ile ilgili ulusal mevzuat gereğince alınması gerekli izin, ruhsat, denetim işleri ve uygulamalarda yapılması zorunlu olan tüm işlemlerin yerine getirilmesinden yatırımcılar sorumludur.

 

 

I.  Makine, ekipman ve malzeme alım giderleri :

 

(1) Program çerçevesinde yapılacak yeni makine, ekipman ve malzeme alımları, üretimi de içeren bir proje bütününün parçası olduğu takdirde finanse edilir.

(2) Yeni yatırım başvurularında hibeye esas proje gideri sadece makine ve ekipman alım giderinden ibaret olamaz. Tamamlama proje tekliflerinde hibeye esas proje tutarında inşaat gideri şartı aranmaz. Kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik yatırım tekliflerinde ise makine ve ekipman alım giderleri ile varsa hibeye esas proje tutarının %10’unu aşmayan inşaat giderleri hibe desteği kapsamında değerlendirilir. Ancak mevcut bir tesisin unsuru olarak yapılacak depolama ya da soğuk hava deposu yatırım tekliflerinde inşaat giderleri ile ilgili herhangi bir kısıtlamaya gidilmez.

(3) Makine ve ekipman alımlarında, alım bedeli ile proje sahasına teslim giderleri, montaj giderleri tek bir alım faturası şeklinde düzenlenmesi durumunda hibe desteği verilir. Ayrı faturalandırılması durumunda sadece mal alım bedeline hibe desteği verilir.

(4) Makine ve ekipman ile ilgili taslak teknik şartname proje başvuruları ekinde sunulur ve projede kullanım amacı belirtilir.

(5) Makine, ekipman ve malzeme alım giderleri kapsamında, demirbaş eşya, mobilya, mefruşat alımı gibi giderler ve tesis tamamlandıktan sonra tesisin işletilmesine yönelik hammadde veya malzeme giderlerine hibe desteği verilmez.

(6) Trafo satın alımları hibe desteği kapsamında değildir.

(7) Alternatif enerji kaynaklarından enerji üreten tesisler hariç enerji nakil hattı satın alımları hibe desteği kapsamında değildir.

(8) Yeni tesis ve tamamlama konusu dışında jeneratör satın alımları hibe desteği kapsamında değildir.

 

Taşıyıcı (seyyar/kendinden hareketli ) araç ve üzerinde taşınabilir depo vb. giderlere hibe desteği verilmez.

İ. Proje kaynaklarından karşılanamayacak giderler :

 

 (1) Bu Tebliğin 16 ve 17 inci maddelerinde açıklanan proje giderlerine uygun olmayan ve hibe desteği kapsamı dışında kalan giderler şunlardır:

a) Her türlü borçlanma giderleri,

b) Faizler,

c) Başka bir kaynaktan finanse edilen harcama ve giderler,

ç) Kira giderleri,

d) Kur farkı giderleri,

e) Arazi, arsa ve bina alım bedelleri,

f) Bina yakıt, su, elektrik ve apartman aidat giderleri,

g) Ayrı faturalandırılmış nakliye, montaj giderleri,

ğ) Bankacılık giderleri,

h) Denetim giderleri,

ı) KDV de dahil iade alınan veya alınacak vergiler,

i) İkinci el mal alım giderleri,

j) Proje yönetim ve danışmanlık giderleri.

(2) Program kapsamında; hibe sözleşmesi onaylanmayan projelerle ilgili yapılan hiçbir harcama karşılanmaz, bu giderlerden dolayı herhangi bir sorumluluk ve yükümlülük üstlenilmez.

(3) Bakanlık tarafından yayımlanan satın alma kitabında belirtilen usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmeyen, belgelendirilmeyen ve ibraz edilmeyen her türlü satın alma giderleri, hibeye esas gider kapsamında olsa dahi hibe desteğinden karşılanmaz.

J. Ayni katkılar :

 

(1) Proje sahiplerinden, ortaklarından veya işbirliği yapılan kişi ve kuruluşlardan herhangi biri tarafından hibe sözleşmesi öncesi edinilmiş arazi, bina, makine ve ekipmanlar, ayni katkı olarak proje yatırım tutarına dahil edilmez.

(2) Hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra, hibeye esas proje giderleri dışında kendi kaynaklarını kullanarak yatırımcılar tarafından bina, malzeme, makine ve ekipman ile işgücüne yönelik olarak yapılacak herhangi bir katkı, yatırım süresi içerisinde tamamlanması koşulu ile ayni katkı olarak değerlendirilecektir. Ancak, iş takvimleri ve uygulamalar sırasında bu katkıların, hibeye esas proje giderlerine yönelik kullanımlar yapılmadan önce veya eşzamanlı olarak yatırımcı tarafından tamamının gerçekleştirilmesi zorunludur. Başvuru sahipleri, bu hususları başvuru formlarında taahhüt ederler.

(3) Ayni katkılar hibeye esas proje giderleri kapsamında öngörülmüş satın alımlardan ayrı bağımsız ihaleler veya gerçekleşmeler şeklinde yapılır.

(4) Başvuru aşamasında ayni katkı olarak taahhüt edilen işlerin projede öngörülen nitelik ve nicelikte gerçekleştirilmesi şarttır. Bu husus il müdürlüğü tarafından izlenir.

(5) Bu kapsamda yapılacak ayni katkılar, yatırımcının yapmakla yükümlü olduğu katkı payının yerine ikame edilemez.

 

Ayni katkıda fiziki gerçekleşme esas alınır, ayni katkıda gösterilen inşaat, makine-ekipman için ayrıca ihale yapma zorunluluğu yoktur.

 

Ayni katkı hibeye esas olan kısımla birlikte ihale edilemez.

 

Hibe başvuru bütçesi içerisinde hibeye esas proje tutarı, ayni katkı ve toplam proje tutarı dağılımı şu şekilde oluşturularak sunulabilir;

 

Örnek :

A-Hibeye Esas Proje Tutarı

Mal alımları (18 kalem)                     : 300.000 TL

İnşaat İşleri (2 ünite; 88 kalem)      : 300.000 TL

Toplam                                              : 600.000 TL

 

B- Ayni Katkı Tutarı

Mal alımları (4 kalem)                       :   55.000 TL

İnşaat İşleri (1 ünite; 14 kalem)         :   45.000 TL

Toplam                                              : 100.000 TL

 

C- Toplam Proje Tutarı (A+B)       : 700.000 TL

 

 

Proje sahipleri tarafından taahhüt edilen ayni katkı, mutlaka bir iş karşılığı olmalı ve bütçe büyüklüğü ile birlikte iş kalemi olarak hibe başvuru formları bütçe tablolarında belirtilmelidir. Ayni katkı kapsamında belirtilen işin karşılığı olan tutarın uygulama aşamasında aynı tutarda gerçekleşmesinden ziyade, taahhüt edilen işin yapılması gerekmektedir. Bu nedenle de mutlaka hibe başvuru formları ve bütçe formlarında ayni katkı bölümlerinde yapılması planlanan işler ayrıntılı olarak belirtilmelidir.