TÜBİTAK’ tan Patent Desteği

PATENT BAŞVURUSU TEŞVİK VE DESTEKLEME PROGRAMI (1008)

 

Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Programı (1008); Türkiye’nin ulusal ve uluslararası patent başvurularının sayısının arttırılması, kişilerin patent başvurusu yapmaya teşvik edilmesi ve ülkemizde fikri ve sınai hakların tescili yönünde bilinçlenmeye katkıda bulunulması amacıyla hazırlanmış bir programdır.

 

1008 Patent Teşvik Programı Başvuru Türleri

TÜBİTAK, 1008 Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Programı vasıtasıyla, Türkiye’de yerleşik firmaların ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının patent başvurularını desteklemektedir.

 

Üç Tür Destek Bulunmaktadır:

 

Ulusal Patent Başvurusu Teşviki (TBF-1):

 

TBF-1 desteği, Türk Patent Enstitüsüne (TPE) yapılan ulusal patent başvurusunun ardından alınabilmektedir. Başvuru sahibi TPE’ye başvurusunu yapar. Bir ay içinde TPE başvurunun şekli incelemesini yapar ve “Şekli Şartlara Uygunluk Bildirimi” (TPE tarafından hazırlanan ve gönderilen; patent başvurusunun şekli açıdan incelendiğini ve ilgili kanun ve yönetmelik hükümleri uyarınca şekli açıdan uygun bulunduğunu gösteren yazılı bildirim) başvuru sahibine iletir.

 

“Şekli Şartlara Uygunluk Bildirimi”, TÜBİTAK internet sayfasındaki “Teşvik Başvuru Formu”,  “Taahhütname”,  kişiler için “nüfus cüzdanı fotokopisi” firmalar için “noter onaylı imza sirküleri” ve vekil olması durumunda sözleşme ve fatura belgeleriyle TÜBİTAK’ a teşvik başvurusu yapılır. İnceleme işlemleri en fazla iki ay sürmektedir. TÜBİTAK destek talebini kabul ederse başvuru sahibi adına 3.000.-TL tutarında desteği TPE hesabına yatırır. Bu para elden başvuru sahibine verilmez, TPE hesabında tutulur. TPE, başvuru sahibi adına araştırma, inceleme ve yıllık sicil kayıt ücretleri vs. için bu tutarı bitene kadar kullanır.

 

3.000.-TL tutara ilave olarak eğer başvuru bir vekil aracılığıyla yapılmış ise, faturalandırmak şartı ile başvuru sahibinin önceden bildirdiği banka hesabına en fazla 450 TL tutarında destek yatırılır.

 

Uluslararası Patent Başvurunun İlk Aşamasının Desteklenmesi (TBF-2):

 

TBF-2 desteği uluslararası yapılan başvurular için verilmektedir. Bu desteğin alınabilmesi için, teşvik başvurusu öncesinde başvuru sahibinin Dünya Patent Ofisi (WIPO) veya Avrupa Patent Ofisine uluslararası patent başvurusunda bulunması gerekmektedir.

Başvuru sahibi EPO veya WIPO’dan başvurunun alındığına dair belge, başvuru ücretinin ödendiğinin gösteren fatura veya dekontun aslı, başvuru formu ve diğer evraklarla birlikte TÜBİTAK’a teşvik başvurusunda bulunur.

İnceleme yapıldıktan sonra desteklemeye onay verilirse başvuru sahibinin önceden bildirdiği hesaba destek tutarı olan 3.000 TL yatırılır. Eğer başvuru vekil yardımı ile yapılmış ise başvuru sahibi hesabına faturalandırmak şartı ile ayrıca en fazla 450 TL daha yatırılır.

 

Uluslararası Patent Başvurunun İkinci Aşamasının Desteklenmesi (TBF-3):

 

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü’ne ya da Avrupa Patent Ofisine uluslararası patent başvurusu yapan başvuru sahipleri, söz konusu resmi ofislerden alınan patent koruması sağlanabileceğine ilişkin olumlu bir araştırma raporu ve varsa ön inceleme raporu edindikten sonra TBF-3 desteğine başvuruda bulunabilirler.

 

Destek üst limiti her yıl Ocak ayında TÜBİTAK Bilim Kurulu tarafından belirlenmektedir. 2011 için belirlenen destek üst limiti 100.000 TL’dir. Destek miktarı resmi patent ofisi ücretleri, giriş yapılan ülkelerdeki vekil ücretleri ve Türkiye’deki vekil ücretleri için kullanılmaktadır.

 

TBF-3 başvurusunda bulunurken başvuru sahibi teşvik başvuru formu ekinde, uluslararası başvuruya ilişkin araştırma raporu ile birlikte tüm patent başvuru dosyasını ve formda talep edilen diğer evrakları (vekil sözleşmesi, nüfus cüzdanı örneği veya noter onaylı imza sirküleri vb.) TÜBİTAK’a sunmak zorundadır.

 

TÜBİTAK ve TPE yetkilileri arasında oluşturulan bir jüri tarafından başvuru evrakları ve araştırma raporu değerlendirilerek, başvurunun destek sisteminden yararlanıp yararlanamayacağına; yararlanacak ise ilk aktarım tutarı ile toplam aktarım tutarına karar verilmektedir. Toplam destek tutarı başvuru sahibine fasıllar halinde ödenmektedir. İlk aktarım tutarının harcanmasından sonra, başvuru sahibi, bir sonraki aktarıma karar verilmesi amacı ile harcamalarına dayanak teşkil eden işlemleri ve harcamaların yapıldığına dair tüm dekont ve fatura asıllarını TÜBİTAK’a sunmak durumundadır.

 

Uluslararası patent başvurusunun EPO’da tescil edildiğine ve en az 5 EPC üyesi ülkede ulusal patente dönüştürüldüğüne ve bu 5 EPC üyesi ülke hariç, ikisi ABD ve Japonya olmak üzere, PCT’ye üye en az 5 ülkede tescil edildiğine ilişkin tescil belgelerinin TÜBİTAK’a sunulması halinde ise verilen tüm destekler hibeye dönüşmektedir. Aksi takdirde verilen desteğin geri alınması işlemleri başlatılmaktadır.